Governu La Iha Intensaun Halo Publisidade Hasai Líder Nasionál Balu Nia Imajen

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Publiku kestiona kona-ba publisidade aniversáriu proklamasaun independénsia 28 Novembru ba dala 48, Governo koá sai tiha lider nasionál balun iha fotografia istóriku nian ne’ebé tau iha publisidade Bilboard.

“Ami simu lamentasaun sira hotu husi públiku maibé  hakarak deklara katak, la iha intensaun tékniku no polítiku ida, hodi hasai ou koá tiha foto husi ita-nia Lider Nasionál balun,” Vise Ministru Estatal, Jacinto Rigoberto esklarese liu husi Konferensia Imprensa iha salaun enkontru MAE, Kaikoli, Tersa 21/11/2023.

Jacinto deklara, aproveita biban ne’e Komisaun Organizador hato’o ho seriedade la iha intensaun tékniku tantu polítiku kona-ba diskrimina lider nasionál ruma, tanba kestaun tékniku mak la bele halo imajen ne’e boot, hanesan agora preokupasaun ho reklamasaun mosu oioin.

“Nu’udar Komisaun Organizador lori Seksaun Sekretáriadu, Protokolu Publisidade no IX Governo konstitusionál nia naran, hakarak hato’o deskulpa ba públiku, no entidade sira hotu ne’ebé afeta direita ou indireta husi publisidade Bilboard ba komemorasaun aniversáriu proklamasaun independénsia ba dala 48 República Demokrática Timor-Leste,” nia rekoñese.

Vise Ministru MAE, Jacinto Rigoberto afirma, permite Komisaun Organizador atu hato’o iha ne’e, referénsia utilizasaun fotografia ba eventu komemorasaun loron 28 Novembro ba tinan maka, fotografia ne’ebé Komisaun Organizador uza iha Konvite, pájina 1, foti husi konvite 28 Novembro 2021 no 28 Novembro 2022 nian.

“Fotografia ne’ebé ami públika iha Billboard, hirak ne’e ami foti husi dokumentasaun uluk nian no hare entre fotografia lubuk ida ne’ebé ami eskolla, loos duni, iha fotografia balu imajen kompletu. Maibé fotografia kompletu ne’ebé ita iha, nia resolusaun la permite atu imprime ho medida boot,” Vise Ministru ne’e realsa,” nia afirma.

Jacinto tenik, atu troka maibé dokumentu istóriku maka ne’e de’it ona, sei hakarak halo boot hodi akomoda hotu, entaun nia rezolusaun la di’ak ho ida ne’e karik atu troka ne’e nafatin ho medida ida ne’ebé maka ki’ik no balu sempre la konsege kobre hotu iha laran.

“Ita-nia dokumentasaun istóriku maka ne’e de’it ona. Dala ida tan ami nia razaun justifika ba públiku katak, la iha intensaun tékniku, polítiku hodi koá tiha parte balu husi foto istóriku ne’ebé maka ita iha,” nia hakotu.

Jornalista : Mariano Do Santos Abi

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300
Editor: Orlando Magno