Hafoin Remata Universidade La Hetan Servisu, Ananias Deside Kompete Iha Eleisaun Suku

banner 120x600

(Ainaru) Mudansa – Ananias Soares Tilma hakarak kandidatu an ba Xefe Suku Molu Postu Administrativu Hato-Builico Munisipiu Ainaro ba períodu 2023–2030.

Razaun prinsipál husi Ananias ne’ebé kandidata an ba Xefe Suku tanba hafoin remata estudu iha universidade da Paz (UNPAZ) maibé buka servisu la hetan tanba ne’e nia deside kompete iha eleisaun Xefe ba períodu 2023-2030.

Kandidatu Ananias Soares Tilma mai husi Munisipiu Ainaro Postu Administrativu Hato-Builico suku Mulo Aldeia Belheto no remata estudu iha Universidade da Paz (UNPAZ) Dili Timor-Leste fakuldade teknolojia Agrikola departamentu Konservasaun Rekursus Naturais iha 2017.

“Ha’u remata estudu iha UNPAZ iha 2017 maibé to’o agora la hetan servisu iha fatin ruma entaun ha’u halimar de’it iha uma ho ida ne’e maka ha’u deside hakarak kandidatu an ba iha Xefe Suku iha ha’u-nia suku rasik,”Dehan Kandidatu Xefe Suku Molu Ananias Soares Tilma ba jornalista Média Mudansa liu husi Via Telefone, Sigunda 16/10/2023.

Aleinde ida ne’e Kandidatu Ananias iha objetivu boot ida ne’ebé hakarak Dezemvolve di’ak liu suku tanba ne’e nia mai ho lema, “Hamutuk, Hanoin, Haforsa Hadia no Hametin”.

Vizaun mak, mai ho hanoin foun hodi serví ho fuan ne’ebé nakonu ho asaun ba dezenvolvimentu rurál, mai Laos atu sai liurai, mai nu’udar Xefe Suku hodi serví no sei tau aas liu Suku nia interese no aas liu ha’u-nia kargu.

Misaun mak, sei simu knaar responsabilidade hodi Hari komunidade foun ida justu no sei La halo diferente ema ho ema.

Ananias mós iha Programa Preoridade tolu ne’ebé atu halo iha Suku Molu mak hanesan,

1. Kria relasaun dame iha Suku laran hare ba komunidade no liu husi hakiak no relasaun hormona entre organizasaun hotu ne’ebé eziste iha komunidade hodi kontribui ba estabilidade iha Suku laran nu’udar pra-kondisaun ba dezenvolvimentu Suku.

2. Promove partisipasaun inkluzivu ba joven feto sira no grupu vulneravel sira ba dezenvolvimentu Suku nian. 3. Sei promove no dezenvolve grupu agrikultór sira di’ak liu ba prosesu ekonomia komunitária.

“Palnu prioridade ne’ebé atu halo mak Dezenvolvimentu ba área rurál tanba ha’u-nia Aldeia rasik seidauk asesu eletrisidade no mós seidauk asesu estrada inklui apoiu agrikultór Ida ne’e mak Planu prioridade liu karik povu fó fiar mai ha’u,” Nia relata.

Nia Deklara, lakon la iha kestaun tanba agora demokrasia ema hotu-hotu kompete entaun lakon ka manán ne’e baibain ona Karik ida ne’ebé liu iha eleisaun ne’e, Ananias prontu servisu hamutuk hodi dezenvolve nafatin Suku Molu ba oin.

Nia mós rekomendasaun ba Suku laran tantu joven feto ho mane tempu to’o ona tanba futuru iha joven nia liman karik populasaun iha Suku Molu tomak liuliu ba estudante sira fó fiar ba Ananias maka nia promete sei dezenvolve suku ne’e di’ak liu tan ba futuru.

“Husu ba Joventude feto no mane ho estudante sira keta haluhan 28 Outubru vota ba númeru 2 Ananias Soares Tilma tanba joven jerasaun foun ka jerasaun kontinuador mai ho hanoin foun hodi serví ho fuan ne’ebé nakonu ho asaun dezenvolvimentu iha Suku Molu, ” Nia Hakotu

Jornalista : Gaudencia Belo

Editór : Orlando Magno

banner 325x300