Menus Prezensa Husi Deputadu, PN “Gagal” Halo Eleisaun Ba Komisiáriu KAK

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Parlamentu Nasionál (PN) la konsege (gagal) realiza plenária atu hala’o eleisaun ba Komisáriu Komisaun Antí Korrupsaun (CAC, sigla portugés) tanba laiha korum no menus prezensa husi Deputadu sira iha Parlamentu.

Sekretária Meza PN, Deputada Lídia Norberta informa, bazeia ba rekezitu PN nian, mínimu tenke iha Deputadu prezente na’in 49 maibé sira haree iha lista prezensa ne’e, Deputadu hamutuk na’in 42 de’it.

“Ohin, segunda-feira reuniaun plenária ho ajenda orden do dia halo eleisaun ba Komisáriu CAC, maibé la realiza, Bazea ba rekezitu tenke iha Deputadu prezente na’in 49 mínimu maibé hanesan ita boot sira haree iha de’it Deputadu 42 prezente totál asinatura (absensia),” dehan deputada Lidia ba jornalista iha PN, segunda, 13/02/2023.

Nia hatutan, prezensa reál iha Parlamentu ne’e, konta hosi dadeer-saan mai to’o antes orden do dia mai, no iha fali orden do dia rasik Deputadu sira asina asina lista prezensa ne’e na’in 38, iha balun mak to’o ajenda ne’e la tama hanesan balun hosi Partidu Demokrátiku, CNRT, UDT, PUDD.

Tuir nia, ajenda ba eleisaun ne’e, aprova kedas iha semana kotuk husi reuniaun lider bankada maibé atu halo eleisaun ba komisáriu KAK ne’e mak iha loron segunda, maibé kuorum husi deputadu sira nian la kompletu, entaun plenária sei reajenda fali ba loron seluk.

Xefe Bankada Cogresso Nacional de Reconstruçao de Timor (CNRT), Duarte Nunes, deklara, daudauk bankada CNRT deside la partisipa, tanba laiha ajenda ruma ne’ebé atu ko’alia kona-ba reuniaun plenária.

Nia hatutan, ajenda ne’e rasik dehan diskute ona iha reuniaun lider bankada, maibé bankada CNRT rasik la hola parte iha reuniaun lider bankada tanba laiha informasaun no derrepente ajenda ne’e direta ba iha reuniaun plenária.

Jornalista : Julião da Silva

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300