Kompetisaun Fashion Show Sai Inspirasaun ba Joven no Grupu Produtor Tais

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Reprezentante Finalista ba kompetisaun Fashion Show  Martinho Gonsalves Araújo konsidera  kompetisaun Fashion Show ne’ebe organiza husi Ministériu Turizmu Komersiu no Industria (MTCI, sigla portugez) importante tebes atu inspira grupu produtor tais no joven sira iha Timor-Leste.

Martinho haktuir, nia parte hatoo mos agradesimentu ba parte governu liuliu ba MTCI ne’ebe loke ona atividade kompetisaun fashion show ba joven Timor oan sira hodi promove sira-nia talentu kona-ba modelu hatais no mos bele inspira produtor tais.

“Primeiramente ha’u agradese ba MTCI ne’ebé iha inisiativa hakarak realiza programa ida-ne’e atu explora joven sira ne’ebe iha Talentu liu husi arte Fashion show ida-ne’e parte ida fanu joven sira labele tur de’it iha uma ka mete problema maibe oinsa bele explora ninia talentu,” dehan Martinho ba media mudansa hafoin partisipa kompetisaun Fashion Show ne’ebe realiza iha Portu Dili, domingu 15/01/2023.

Finalista ba Kompetisaun Fasion Show ho númeru 15, Martinho Gonsalves de Araújo. foto dook

Martinho indorma, nuudar joven ida hakarak programa kompetisaun ne’e kontinua loke atu fanun joven sira hotu iha teritoriu Timor-Leste, tanba hanesan públiku tomak hatene katak problema barak mak joven sira hasoru.

“kompetisaun Ida ne’e hanesan fanun ita hotu katak ita joven bele hamrik kria rasik kampu servisu bainhira ita nia  lider sira kaer liman hamutuk no mos parte ministeriu kria buat foun hanesan nee,” nia afirma.

Nia konta, esperensia kona-ba talentu ida-ne’e Martinho aprende durante tinan 7 husi treinador Rui Carvalho, (matebian), ikus mai Martinho hatudu rezultadu iha kompetisaun ida-ne’e tanba dala wain ona nia tuir kompetisaun sempre hetan primeiru lugar.

“Hau sujere ba Ministériu Turizmu Komersiu no Industria (MTCI, sigla portugez) atu kontinua promove joven timoroan sira-nia talentu liu husi kompetisaun oioin,” Martinho rekomenda.

Iha sorin seluk, Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria José Lucas do Carmo da Silva afirma, atividade kompetisaun Fashion Show ne’ebe kria ho tema “Moda Fashion Show Tais Inovativu Kreativu Promove Produtu Lokál” nu’udar passu importante tebes bele inspira grupu produtór Tais no estimula agrikultór.

“Kompetisaun Fashion Show ne’e, bele inspira mós grupu produtór Tais sira atu servisu hamutuk ho grupu Designer no Artista Modelu bele dezenvolve Tais hodi diversifika no moderniza nu’udar indústria Tékstil iha Timor-Leste.” Ministru José relata.

Governante nee esplika, kompetisaun nee, bele estimula Agrikultór no grupu oinoin, bele kuda Kabas hodi hadi’a ona sistema kadeia de valór iha indústria Tékstil ho indústria Modelu inklui Fashion Show iha futuru no bele prepara kontribui roupa ba estudante sira, hahú husi Pre-eskolar to’o universitariu, funsionáriu públiku, seitór privadu no mos sosiedade sivíl sira.

“Mai ita promove Tais nu’udar Produtu Nasionál Timor-Leste, hatais Tais di’ak ba na’in, hatais Tais Di’ak ba Bainaka,”nia informa.

Aleide nee, Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria lori Governu nia naran hato’o parabens ba Konkorentes Fashion Show 2023, Dezenista sira, Artista no Modelu ho Komisaun Organizadora Festival Kompetisaun Fashion Show 2023.

Purtantu programa kompetisaun fashion show ne’ebe MTCI loke iha feria nasional ba promusaun tais inklui produtu lokál ne’e partisipa husi Finalista hamutuk na’in-40 maibé iha finalista na’in-8 de’it maka hetan rezultadu kategoria primeiru lugar to’o favoritu no restu 38 la hetan.

Jornalista : Ekipa MediaMudansa

Editor        : Orlando Magno

banner 325x300