Durante halo Inspesaun, AIFAESA Notifika Empreza Tolu

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentár (AIFAESA), durante halo inspesaun ba loja sira iha Dili laran konsege notifika empreza tolu tanba deskonfia hasa’e produtu folin sa’e maka’as.

Inspetór Geral AIFAESA, Ernestu Monteiro informa, komunidade sira preokupa tebes ho presu sasán ne’ebé folin sa’e derrepente ho ida ne’e AIFAESA konvoka kedas parte MTCI, PCI, Treutaria, no mós Alfandega  hodi halo reuniaun atu buka hatene tanba sá mak presu ne’e sa’e derrepente.

“Ami forma ekipa konjuntu ida hahú husi dia 6 to’o mai iha dia 17 agora daudaun ninia rezultadu ami konsege notifika ema empresta na’in tolu (la fó sai naran) ne’ebé mak ami prosesa ba oin maibé ami nia atividade ne’e sei la’o nafatin,” dehan Inspetór Geral AIFAESA Ernesto ba jornalista iha Palasiu Governu, Dili, kinta 19/01/2023.

Nia haktuir, razaun ne’ebé aprezenta iha parte balun ne’ebé hasa’e presu ba ninia produtu , hanesan masmidar, sotrim ho karreta, ida ne’e mak nia presu ne’e kuaze sa’e makas.

“Presu ida ne’e kategoria ba iha krime entaun ami laiha kompeténsia atu halo prosesu ba ida ne’e, maibé ami mós iha kompeténsia atu inkamina notifikasaun ida ne’e ba iha ministériu públiku atu bele prosesu ba oin, ida ne’e maka durante ne’e ami nia servisu iha terenu,” Ernesto salienta.

Nia konta, ohin loron mina bimoli ne’ebé fa’an iha merkadu kuaze ninia presu tun ona tanba uluk fa’an to’o $.14 ou $.15 ne’ebé agora daudaun ne’e tun ba iha $.6 ou $.7 ema hotu hatene katak kuandu ekonomia produtus ne’e barak maka presu ne’e tun sa’e.

“Ita-nia estadu no governu iha duni lei hodi determina lukru ba negosiante sira, mak dekretu lei númeru 29/2011 hato’o iha ne’ebá katak lukru ne’ebé presiza ekaudor ekonomia sira atu hetan mak iha 10 a 15% parte ida ne’e mak durante ne’e ami la’o hodi ami kontrolu,” nia hakotu.

Estajiadu MD : Zemidonio Martins

Editór              : Orlando Magno

banner 325x300