KTE Hala’o Reuniaun, Atualiza Progresu Implementasaun Programa IDU

banner 120x600

(DiLi) Mudansa – Ekipa Komisaun Teknikal Eventual (KTE) Hala’o Reuniaun Da- Ikus ba Tinan 2022 Hodi Atualiza Progresu Servisu Implementasaun Programa Identifikadór Úniku Ne’ebé Organiza Hosi Ajénsia TIC TIMOR Liu Hosi Diresaun Identifikadór Úniku (IU).

Diretór Ezekutivu Ajénsia TIC TIMOR I.P, Roberto Caitano de Sousa Vicente hanesan mós Koordenadór Komisaun Teknikal Eventual (KTE) informa, objetivu prinsipál hosi sorumutu ne’e, atu atualiza progresu servisu ne’ebé implementa ona iha 2022.

“Reuniaun ne’ebé Ajensia TIC hala’o ne’e atu envolve fali membru KTE sira ne’ebé envolve iha prosesu programa Identifikadór Úniku, ne’ebe kompostu hosi Ministériu relevante sira komesa kedan iha 2020,” dehan Diretór Roberto liu husi komferensia imprensa iha Dili, 13/12/2022.

Diretor Ezekutivu Ajensia TIC Roberto afirma, planu estratejiku ba implementasaun programa UID ne’e submete iha tinan kotuk iha 2021, komisaun teknikal eventual ninia papél importante hotu ona no agora konsellu ministru aprova ona planu stratejiku refere.

Iha prosesu tranzitoriu hodi hari Ajénsia ne’ebé sei toma konta ba implementasaun Programa indentifikadór úniku iha dokumentu ne’e husu fali atu kontinua mandatu komisaun teknikal eventual bainhira iha prosesu ba forma Ajénsia ba IUD nian.

Lider Masímu Ajénsia TIC ne’e mós lahaluha hato’o apresiasaun ba Membru Komisaun Teknikal Eventual nomos parseiru sira hotu ne’ebé durante ne’e servisu makas no apoíu iha prosesu hahu to’o ohin loron.

Nia haktuir, Progresu servisu barak mak sira implementa ona, mesmu foin hahu maibé nia nafatin hato’o agradese ba komisaun teknikal eventual (KTE), parseiru sira hotu ne’ebé servisu la hatene oras, nunka sura kolen ohin loron bele hahu ona prosesu aprovizionamentu ba programa ida ne’e.

“ita bele atinje programa identifikadór úniku ida ne’e bainhira ita servisu no servisu hamutuk hanesan ekipa hodi fahe todan ba malu neneik iha prosesu ne’ebé ita aprende hamutuk fiar katak ho konfiansa tomak ita bele implementa projetu ida ne’e ho susesu hodi bele resolve identidade falsu ka fraude no identidade dupla, hodi hafasil servisu administrasaun Governu nian ba iha future,” Diretór esklarese.

Iha fatin hanesan, Diretór Diresaun Úniku ID, Florindo Guterres da Costa relata, ohin Koordenadór Komunikasaun Miqueias da Conceição halo aprezentasaun kona-ba Stratejia komunikasaun no Atualizasaun Atividade Komisaun ho Feedback hosi Sosializasaun iha Munisipíu.

No mos Asesor Gabinete reforma Administrativa Prezidensial Konsellu Ministru (PCM), Fausto Gama halo aprezentasaun kona-ba tanba sa programa indentifikadór úniku sai importante los hanesan baze ba implementasaun Governu Eletroníku iha teritoriu tomak.

Liña ministerial ne’ebé involve iha membru komisaun teknikal Eventual (KTE) mak hanesan, Ministériu Prezidensial Konsellu Ministru (PCM), Ministériu Saúde (MS) Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEDJ), Ministériu Interior (MI), Ministériu Justisa (MJ), Komisaun Funsaun Públika (KFP), Ministériu Finansas (MF), Ministériu Estatál (MAE) inklui TIC TIMOR.

Jornalista : Ekipa MediaMudansa

Editór : Orlando Magno

banner 325x300