Lakohi Joven “Faila” Iha Negósiu, Governu Inaugura Edifísiu SIN Fasilita Formasaun.

banner 120x600

(Dili), Mudansa – Dala wa’in ema balu halo negósiu sempre Faila tanba ne’e, Oitavu governu liu husi Vice-Ministru Komérsiu no Indústria, Domingos Lopes Antunes no Vise-Ministra Turizmu Komunitáriu no Kulturál, Inácia da Conceição Teixeira halo inaugurasaun ba edifísiu Sentru inkubadór Negosiu (SIN), nune’e ba oin bele fasilita formasaun ba ema ne’ebé sempre Faila bainhira halo negósiu.

 

Vise ministru Komérsiu no Indústria, Domingos Lopes Antunes informa, edifísiu ida ne’e atu fasilita formasaun no fahe informasaun ba joven sira ne’ebé hakarak halo negósiu tanba ema barak hakarak halo negósiu maibé balun seidauk hatene oinsá atu hahú.

Vise Ministru Komérsiu no Indústria, Domingos Lopes Antunes, hato’o hela nia diskursu iha edifisu SIN Matadoru Dili, Kuarta 27/07/2022. Photo Azelio da Cruz

“Sentru ne’e sei halo formasaun ba joven sira ne’ebé hakarak halo negósiu tanba ha’u haree ema balu halo negosia sempre Faila no  seidauk hatene atu halo negósiu entaun ita fasilita sira liu husi formasaun no fahe informasaun kona-ba oinsá atu halo negósiu,” dehan Vice-Ministru Komérsiu no Indústria, Antunes liu husi nia diskursu iha SIN Matadoru Dili, kuarta 27/07/2022.

Antunes Eesplika, Joven sira bainhira tuir formasaun iha sentru inkubadór negósiu to’o hatene kle’an kona-ba negósiu maka foin bele la’o mesak  tanba ne’e mak hanaran inkubasaun emprezária.

“Ita bele halo formasaun no fahe informasaun tanba fatin ida ne’e livre ba joven ne’ebé hakarak aprende kona-ba negósiu nian maibé joven sira bele aprende kontinua iha fatin ne’ebé de’it mak sira hakarak aprende kona-ba negósiu,” Antunes deklara.

Iha fatin hanesan, Vise-Ministra Turizmu Komunitáriu no Kulturál, Inácia da Conceição Teixeira argumenta, ema ida atu kria merkadu maibé sei komplikadu hela tanba ne’e mak dala barak ema balu ba empresta osan iha banku depois halo negósiu to’o klaran Faila.

Vise Ministra Turizmu Komunitáriu no Kulturál, Inácia da Conceição Teixeira, hato’o ninia breves palavras. Photo Azelio da Cruz

“Ha’u hatene grupu ki’ik sira sai setór ne’ebé forte maibé balu nafatin Faila, maibé Sentru ne’e sei sai apoiante ba joven sira ne’ebé la servisu iha setór públiku bele servisu iha setór privadu tanba fatin ida ne’e sai hanesan fatin ideál ba joven sira atu aprende no aplika sira nia kapasidade kona-ba negósiu,” Teixeira relata

Teixeira afirma, ideia negósiu ne’ebé joven sira iha, tenke kuda metin hodi hametin setór iha rai laran. tanba ema barak mak depende de’it ba setór públiku entaun setór privadu tenke hahú ona agora.

“Ha’u fiar joven sira agora iha inisiál no mós kreativu tanba sira haree husi google no youtube bele komprende ona. tanba ne’e ha’u fiar edifísiu ida ne’e, sei sai boot liu tan iha futuru oin mai. Vise Ministra ne’e garantia

Diretór Diresaun Nasionál Apoiu Dezemvolvimentu Mikro Pekenas no Media Empreza (DNADMPME), Bernardino de Menezes haktuir, Fatin ne’e atu fasilita joven no emprendedór sira ne’ebé hahú halo ona negosia ka foin atu hahú halo negósiu liu husi sira nia inovativu ne’ebé sira aprezenta iha kompetisaun.

“Durante ne’e husi diresaun ne’e rasik hetan dezafiu atu hala’o atividade tuir programa prosesu intimidasaun tanba fasilidade seidauk kompletu entaun durante ne’e UNDP liu husi knua fila lima maka fasilita ita-nia joven sira hodi fó ekipamentu,” Bernardino realsa.

Nia afirma, Edifisiu ida ne’e tuir konseitu ne’ebé DNADMPME iha 2021 sei distribui estasaun emprezáriu, informasaun, introdusaun promosaun produtu mini merkadu, negósiu piching, no mós iha espasu ba ekipa ne’ebé atu servisu iha edifísiu ne’e.

“Funsionariu  husi DNADMPME departamentu apoiu dezenvolvimentu inovativu emprezária na’in 7 mak sei halo servisu iha fatin ida ne’e, espera katak edifísiu foun sei boot liu iha futuru oin mai,” katak nia .

Diretór Bernardino hatete, Orsamentu ba reabilitasaun edifísiu ne’e hamutuk $.43.135.00  tuir prosesu aprovizionamentu hahú iha tinan 2021 to’o 2022 fulan marsu, razaun inaugurasaun kleur tanba  DNADMPME hein sasán sira husi moviliariu no ekipamentu IT ne’ebé to’o oras ne’e seidauk fornese agora edifísiu laran sei mamuk hela.

Jornalista             : Azelio da Cruz

Editór                    : Orlando Magno

banner 325x300