Hakarak Joven Sai Emprendedór, KM Aprova Akordu Projetu YEES Ho KOICA

banner 120x600

(Dili), Mudansa –Konsellu Ministru (KM), halo apresiasaun no aprova akordu “Youth Employment and Entrepreneurship Skills (YEES) Project” ne’ebe mak sei implementa husi MTCI, UNDP, SEFOPE, SEJD no IADE.

Objetivu prinsipal husi projetu YEES atu kria oportunidade ne’ebe sustentavel ba joven feto no mane liu husi empoderamentu ho abilidade atu asesu ba kampu servisu no forma joven sira atu sai emprendedor.

Projetu YEES sei fo benefisiu ba ema ho total 35.105 benefisiariu, ne’ebe kompostu husi 24.442 benefisiu direitu joven no traballdor fila husi diaspora no 10.663 benefisiu indiretu sira liu-liu membru familia no traballador sira.

Projetu YEES sei implementa ho durasaun tinan lima (5) Hahu husi 2022 too 2027 ho sitiu projetu iha Dili, Baucau, Ermera no Liquiça ne’ebe sei finansia husi KOICA ho valor orsamentu liu $6.2 milloens.

Tamba ne’e Governu Timor-Leste hato’o apresiasaun bo’ot ba Governo Koreanu liu husi Ajensia KOICA hodi fo apoio ba programa ida ne’e, atu supporta joven sira iha Timor – Leste hodi prepara abilidade ba servisu no negosiu iha futuru.

Iha tempu hanesan Governu Timor-Leste liu husi MTCI hato’o agradese wai’in ba Organizasaun KOICA ne’e mak halo esforsu tomak hodi realiza projetu ne’e.

Ikus liu, MTCI mos hato’o apresiasaun ba parseiru implementadór projetu YEES hanesan, UNDP, SEFOPE, SEJD, IADE no BNCTL tenke ho komitmentu tomak atu realiza projetu ida ne’e ho diak no susesu iha futuru hodi eleva abilidade no koinesementu Jovens sira nian iha area empregabilidade no emprendedorismu.

Fonte Pajina Official MTCI

banner 325x300