13 Outubru Sidadaun Hotu Tenke Rejistu Nune’e Bele Vota Iha Eleisaun Suku

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Governu liu husi Minísteriu Administrasaun Estatal (MAE), husu ba sidadaun ne’ebé atinji ona tinan 17 ba leten, obrigatoriamente tau naran iha loron 13 fulan Outubru tinan ne’e, hodi ezerse ida-idak nia votu iha eleisaun suku ne’ebé sei monu iha loron 28 fulan Outubru 2023.

Ministru Tomás Cabral informa, ba ba sidadaun Timor kona-ba asembleia iha aldeia ho suku ne’e oinsá, asembleia aldeia ne’e, xefe aldeia iha ne’ebá konvoka asembleia ida hodi hili meza asembleia eleitorál, asembleia aldeia no mós asembleia suku.

“Meza eleitorál ne’e iha atu simu prosesu kandidatura iha loron 13 fulan Outubru mai ne’e, nia rejistu fila fali eleitór iha ne’ebá, ita iha duni baze dadus ne’ebé STAE fó, maibé nia tenke rejistu fila fali, atu ema iha aldeia ne’e bele vota iha eleisaun Suku ne’ebé monu iha loron 28 fulan Outubru tinan ne’e,” dehan Ministru MAE Tomas Cabral ba jornalista iha Palásiu Governu Dili, Sesta 06/10/2023.

Nia dehan, bainhira rejistu to’o sai 1% ba apoiu kandidatura ida ne’e, tanba aktu ne’e hahú kedas iha 48 oras signifika iha loron 09 fulan Outubru, sei determina prosesu eleitorál iha 27 fulan Outubru tinan ne’e.

Aprezentasaun kandidatura iha loron 13, reklamasaun sira, responde kedas iha loron 13, depois maka nia públika iha aldeia ka suku ne’ebá kandidatu elizivel ba eleisaun.

Públika tiha mak la iha reklamasaun mak foin halo boletín votu, tanba ita la hanesan eleisaun jerál ne’ebé boletín husi Dili mak ba to’o sentru votasaun sira hanesan ne’e, agora ida ne’e lae, 452 mais 442 mak tuir eleisaun de’it, ne’e maka 442 boletín votu.

“Siknifika iha prazu ida ne’e depois aprova tiha kandidatura, sira modelu boletín votu, afixa fali la iha reklamasaun loos ona, maka sei lori hotu fali mai iha Dili, halo imprime atu lori fila fali ba iha Munisípiu sira,” Governante ne’e hakotu.

Jornalista : Mariano Do Santos Abi

Editór       : Orlando Magno

banner 325x300