Kardeál Konsidera ElPar Nu’udar Dalan Atu Hadi’a Povu Nia Moris

banner 120x600

(Díli) Mudansa – Sua Eminência Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Konsidera festa demokrasia ka Eleisaun Parlamentar (ElPar) ne’ebé sei akontese iha 21. Maiu 2023, nu’udar dalan ida ne’ebé atu hadi’a no reforsa povu Timor-Leste nia moris sai di’ak liután.

“Dalan ida atu haforsa no hadi’a liu tan povu nia moris mak liu husi eleisaun parlamentár”,dehan Dom Vergílio Cardeal liu husi Komunikadu Imprensa ne’ebé média mudansa asesu, tersa 04/04/2023.

Maski, prosesu dezenvolvimentu iha nasaun Timor, dala ruma halo ema kontente no dala barak mós halo ema dada iis, maibé ida ne’e hanesan oportunidade ida ba ema hotu atu hakat ba oin neineik, beibeik maibé metin no lolos.

Tanba esperiénsia hatudu agora atu tama ona Tridun Paskua nian, Quinta Feira Sarta Sexta Feira Santa no Sábado santa, Iha kinta Feira Jesus fó mai ita ema, eukaristia nia futar isin, ezemplu ida mak serví nian, no serví malu.

” Iha to’os Oilveira Jesus esperiénsia mate ta’uk tebes tanba nia tenke hasoru terus hotu ne’ebé sei mai iha oin maski nune’e nia lala’ok nia konfiansa iha nia aman no Iha fali domingu Ressureção, Nia moris hi’as no mosu ba eskolante sira dehan DAME HELA HO IMI,”Nia afirma.

Tanba Iha tinan tolu liu ba mundu silénsiu ho Covid-19 no esperiénsia ne’ebé ema hotu lakohi atu repete, bainhira movimentu hahú atu la’o di’ak oituan ona no drama Ukraina nian ne’ebé dada tinan ida resin ona kontinua hanaruk povu ida ne’e nia terus no la hatene sei to’o bainhira.

“Situação ne’e lori ekonomia mundu hakdasak no to’o ohin loron ita seidauk hatene saida mak sei mosu iha loron aban, situasaun ida ne’e lori ita iha Timor mós sente no afeta ita-nia moris sósiu-ekonómiku no polítika rai laran,” Nia haktuir.

Tanba Timor oan agora sei depende ba nasaun sira seluk realidade moris ne’ebé loron ba loron la’os fasil halo ema barak preokupa ho loron aban nian, buka moris ne’ebé di’ak mak obriga Timor oan foin sa’e tenke husik hela família no rai doben Timor.

Nia hatete, iha prosesu festa demokrasia ida ne’e, povu sei fó fiar ba partidu polítiku sira ne’ebé iha duni kapasidade no autoridade atu jere rai ne’e nia rikusoin ba povu ne’e nia di’ak, ida ne’e mak realidade ne’ebé povu hotu mós sai sasin loroloron.

“Ita hatene katak hanesan Jesus, ema barak ne’ebé hetan traisaun eh ema hatuun, ita balun mós dala ruma sente buat hirak ne’e Ita mós hatene katak ita ida-idak iha ita-nia susar iha ita-nia moris maski ita la hatudu,”nia reforsa.

Maromak ne’e fiel no Marormak nunka sei abandona ema tan ne’e iha momentu Pascoa Nian, Konvida sarani sira atu tau atensaun tomak iha Kristu ne’ebé promete Ha’u sei hela Nafatin ho imi, to’o tempu ne’e nia rohan.

“Ita mós tau ita-nia atensaun tomak iha esperansa la importa dezafiu saida de’it mak sei mai. Maromak iha ne’ebá no nia bolu ita atu ita mós fó hanoin ba malu no ba ema Hotu.” Nia hakotu

Jornalista : Domingas Viana

Editór        : Orlando Magno

banner 325x300