Semana Oin, Horta – PM Anwar Sei Hasoru malu Iha Malázia

banner 120x600

(Singapura) Mudansa – Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta, hamutuk ho delegasaun, sábadu semana ne’e, remata vizita Estadu Singapura no sei kontinua vizita traballu bá Malázia, hodi atende konvite husi Primeiru Ministru Anwar Ibrahim atu hasoru malu.

‘’Ha’u koalia ho Primeiru Ministru Malázia, Anwar Ibrahim, ne’ebé konsidera hanesan amigu bo’ot, nia hatene ha’u mai Singapura, nia foin simu posse husi liurai bo’ot Malázia, Abdullah Pahang no husu ha’u atu hasoru Nia (Anwar), maibé ha’u dehan konforme ita nia tempu no Anwar resposta ba ha’u, sei muda programa atu ita hasoru malu. Tambá ne’e mak horikalan ha’u deside muda urjente programa,’’ dehan Prezidente Horta liu husi pres komferensia.

Nia haktuir, Malázia iha relasaun forte ho Timor-Leste dezde tinan 1999, waihira Exérsitu Malázia apoia Missaun ONU iha Timor-Leste no Prezidente hakarak reforsa relasaun bilaterál ho goveru Kuala Lumpur.

“Malázia nia apoia mai Timor-Leste, dezde tempu eís-Primeiru Ministru, Mahathir bin Mohamad, missaun INTERFET no UNTAET. Ha’u sempre hanoin atu hametin liu tan relasaun ho Malázia, tambá ne’e ha’u muda programa no informa ona ba Prezidente Parlamentu Nasionál, konsulta mós deputadu sira ne’ebé akompaña mai Singapura, Primeiru Ministru autoriza Ministra Adaljiza no Joaquim Amaral kontinua viázem traballu ba Malázia,’’ Esplika Horta.

Xefe Estadu Horta sei to’o iha Malázia iha loron 11 Dezembru tinan ne’e no sei hasoru malu ho Primeiru-Ministru Malázia iha Segunda-Feira semana oin, ho membru governu balun no ikus liu sei hasoru malu ho liurai bo’ot Malázia, Abdullah Pahang.

Ho oras 24 nia laran iha Malázia, Xefe estadu ho delegasaun sei fila mai Timor-Leste ho tránzita iha Bali (Indonézia) hafoin kuarta-feira sei to’o iha Dili.
Nia mos esplika konaba Assuntu ASEAN, Pozisaun Malázia nian katak desde tinan 2002, Malázia apoia ona Timor-Leste atu tama ASEAN no sei hadia-an neneik hodi priénxe rekézitu sira.

‘’Malázia dézde uluk apoia Timor-Leste, hahu ita nia independénsia, sira hateten kedas 2002 bele tama ona ASEAN, depois hadia-an neneik governasaun. Ha’u mos hateten ba Primeiru-Ministru Anwar, ami (Timor Leste) hakarak tama ona ba ASEAN iha 2023, la signifika Timor-Leste preparadu % 100, ita nunka sai perfeitu, ita sei halo esforsu maka’as husi Janeiru to’o Novembru 2023, espera sei tama, maibé preparasaun sira seluk kontinua nafatin, ASEAN la’ós Lalehan nune’e perfeitu mak tama, Timor-Leste sei tama durante Indonézia nia Prezidénsia iha ASEAN,’’ fundamenta Xefe Estadu.

Antes ne’e, Xefe Estadu molok sai husi Dili mai Singapura, seidauk iha planu atu kontinua vizita estadu ba Malázia ho razaun oras ne’e Primeiru Ministru Malázia foin simu nia posse no formasaun governu seidauk kompletu nune’e vizita ne’e hanesan vizita traballu no fulan balun oin mai sei organiza vizita estadu nian bainhira governsaun kompletu ona.

Jornalista : Azelio da Cruz
Editór       : Orlando Magno

banner 325x300