Prepara An Simu Kosok Oan Jesus, IEC-FC Realiza Retiru Iha Cristal

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Instituisaun Edukativa Cristal- Fundação Cristal (IEC-FC) realiza retiru ba estudante no funsionariu sira hodi prepara an atu simu kosok oan jesus ho tema “Natál Lori Salvasaun No Liberdade, Tan Ne’e Ita Selebra natál jesus nian” iha Salaun Cristal Balide Dili.

Iha neebe, Retiru nee halo preparasaun ba festa natál tinan 2023 no tinan foun 2024 ba alunu, estudante sira hotu, hahú husi ensinu báziku, ensinu sekundáriu jerál, fakuldade siénsia edukasaun no saúde, Instituto Superior Cristal (ISC) to’o programa mestradu no professores, dosentes no funsionáriu sira.

Prezidente Ezekutivu Fundasaun Kristal, Agustinho Do Santos Gonçalves hatete, programa ohin IEC-FC halo ne’e, halo retiru ba estudante sira husi Ensinu Bazíku to’o Programa Mestradu sira hamutuk no depois dadeer ba estudante sira lokraik ba dosente sira professores no funsionáriu sira, taka ho misa.

“Prepara ba estudante, dosente ho profesór sira, hodi simu Na’i Jesus iha ita-nia fuan ho laran, haree ba kotuk sala sira ne’ebé ita halo, oinsá fó perdaun liu husi formasaun ne’e hanesan hamoos ita fuan hodi simu Jesus iha ida-idak nia fuan ho laran,” Agustinho dehan hafoin misa remata iha salaun Kristal, Balide, Kinta 21/12/2023.

Prezidente Ezekutivu Fundasaun Kristal Agustinho afirma, tanba ema hotu-hotu haree katak, Maromak fó prezente mai ema moris liu husi nia oan doben Jesus, entaun sei ema hotu-hotu atu simu prezente ne’e, tenke hamoos ida-idak nia an, moris ho grasa, pás no armonia, ida ne’e maka importante.

Ida ne’e maka husu atu iha tinan foun mai ne’e, ida-idak sai hanesan ema foun ona, buat sira ne’ebé soe ona, buka nafatin buat di’ak iha komunidade ho família ne’ebé moris iha Paz no dame hodi haksolok, ida ne’e maka importante, atu hadook husi krime, ódiu vingansa maibé buka atu ajuda malu nafatin ida ne’e maka bolu importante.

“Tanba ida ne’e maka Kristal hanorin joven, dosente ho profesór sira hotu ita sempre buka uitoan maibé ita sei ho Maromak buat hotu sei multiplika buat barak ba ita. Ida sempre halo tinan, antes atu taka anu letivu ho ano akadémiku, entaun halo retiru misa no halo misa agradesimentu hodi taka tinan ne’e, tanba ne’e ami sei halo natál hamutuk iha loron 05 fulan Janeiru tinan 2024,” nia realsa.

Iha fatin hanesan, Pe. Casemiro Morais SDV hatete, atividade ohin nian taka anu letivu no inísiu ho konferénsia preparasaun ba konfisaun nian no mós ho eukaristia.

“Entaun ohin liturjia konvida ita hodi ita sai husi zona konfrontu hodi ba hasoru ita maluk sira ne’ebé presiza ita-nia ajuda, ita-nia prezensa ho ita-nia vizita ne’e importante tebetebes ba hirak ne’ebé presiza ita ou hein ita,” Pe. Casemiro dehan.

Entaun ida ne’e mós konvida ema hotu-hotu, atu iha sensu responsabilidade ou halo ida-idak nia an bainhira halo buat ruma tenke responsabilidade.

Enkuantu, iha natál ida ne’e, hotu-hotu fó ksolok, haraik dame, halo ema hotu hakmatek, halo ema hotu simu malu, hatudu atitude hirak ne’ebé ida-idak iha ho hahalok di’ak nian.

“Tanba ne’e husu ba sarani sira hotu, atu konverte muda ita-nia moris ne’ebé la tuir Maromak nia hakarak,” nia hakotu.

Jornalista: Mariano Do Santos Abi

Editor: Orlando Magno

banner 325x300
Editor: Orlando Magno