ParPol Labele Promesa Falsu Nune’e Povu Labele Sai Vitima Ba Ninia Votus

banner 120x600

(Dili) Mudansa – Relasiona ho Kampana  Eleisaun Parlamentar 2023 sei hahú iha loron 19 Fulan ne’e,  Assosiasaun Akademika Estudantil Universiade Timor Lorosa’e (UNTL) husu Partidu Politiku (ParPol) sira aprezenta programa polítiku liga ba dezenvolvimentu no problema sosiál ne’ebé povu hasoru la’ós atu insulta malu iha palku leten

Senadu Jeral UNTL Cristovão Araujo liu husi Komferensia Imprensa segunda ne’e hateten Kampanha ne’ebé sei akontese iha loron 19 abríl tenke hare liu ba programa polítika  no labele repete tan aktu sira ne’ebé akontese iha eleisaun liu ona

“Iha momentu kampaña ne’e Partidu Politiku sira atu bele aprezenta sira nia programa polítiku no planu polítiku ne’ebé bele responde no liberta povu husi kiak no mukit labele halo promesa falsu halo povu sai vítima ba nia votu,”Dehan nia liu husi Komferensia Imprensa,Segunda(17/04/2023)

Nia haktuir, kampaña ne’e nu’udar espasu momentu ida ba povu hakarak rona diretamente programa husi partidu polítiku sira ne’ebé mak sei tranzmite atu bele responde ba problema povu ne’ebé mak povu infrenta iha baze la’ós atu konta fali Istoria.

“Politiku na’in sira iha momentu kampaña labele halo promesa falsu ba ita-nia povu, atu ita-nia povu hela ho esperansa falsu depois nia fó nia votus ba promesa falsu no ikus mai nia rasik sai vítima ba nia votu ida ne’e labele akontese ba ita Nia Rain”,Katak nia

Nia relata, Partidu polítiku sira tenke ko’alia buat ne’ebé sira halo bainhira hetan konfiansa hodi ba Ukun, labele ko’alia de’it ba povu, maibé sira rasik labele halo bainhira ba Ukun.

Tanba ne’e partidus polítiku ne’ebé  ultrapasa iha barreira hodi hetan aseita iha parlamentu nasionál, tenke tau interese nasionál labele tau interese Partidu nian hodi habokur an.

“Ami husu Lider másimu partidus polítiku iha kampaña tenke uza linguajen edukativu no respeita Ema nia personalidade labele uza linguajen ne’ebé halo diskriminasaun ba Ema nia rasa, relijiaun no kultura tanba iha demokrasia sidadaun hotu-hotu livre atu espresa nia hanoin,”Nia Akresenta

Enkuantu iha kampaña dehan reprezenta povu depois de povu fó fiar, tuur ona iha Parlamentu haluha promesa sira tanba ne’e labele uza povu nia votus kria fali priviléjiu ba polítiku sira maibé tenke uza povu nia votu para atu bele diskute hodi husu ba Governu rezolve.

Entretantu Sira nia Rekomendasaun ba Governu atu prepara transporte  hodi tula Universiatriu sira fila ba sira nia Munisipiu ida-idak atu bele Partesipa iha eleisaun 21 Maio 2023 ne’ebé sei mai

Estaziado : Zemidonio Martins/Ricardo Martins

Editor       : Orlando Magno

banner 325x300